For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Lale Mohtasham zade (1390)

مقطع: 
Master

نام و نام خانوادگي: لاله محتشم زاده

شماره دانشجویی: 9012274

Email:  laleh.mohtasham@yahoo.com

 

عنوان پايان­ نامه: بررسی عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان در سال 91

 

Thesis Title: Factors afecting the success of consulting firms, technical and agricultural engineering in Isfahan province

 

استاد راهنما: دکتر ابراهیمی و دکتر امیر مظفر امینی

استاد مشاور:

 

تاريخ دفاع از پايان نامه: 1392

 

کشاورزی در بسیاری از کشورها،به ویژه در کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر با مشکلات و چالش‌هایی مانند رشد جمعیت و افزایش فشار به تولید مواد غذایی مناسب روبرو شده است.بهره‌وری فعالیت‌های کشاورزی به دلیل عدم استفاده از فناوری‌های جدید بسیار کم بوده و به همین دلیل، پژوهشگران بر این باورند که با اجرای فعالیت‌های مشارکتی و همکاری گروهی در زمینه‌های مختلف کشاورزی می‌توان به بهبود بهره‌وری فعالیت‌های کشاورزی امیدوار بود. به منظور کاهش مشکلات در بخش کشاورزی و در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت، از سال 1386، ایجاد و استقرار شبکه غیر دولتی خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی در سطح کشور اجرایی شد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر میزان موفقیت شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان (1391) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیر عامل واعضای هیئت‌های مدیره شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان می‌باشد.

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی