For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پروژه های تحقیقاتی

راهنما و ناظر طرح
بررسی نتایج عملکرد تبصره های 3 و 4 و 50 قانون بودجه در سال های 71-77، 1380
ارزيابي بهره‌وري شركت‌هاي تعاوني مصرف شهرستان اصفهان، 1381
بررسی وضعیت ورزش های همگانی در شهر اصفهان، 1382
جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم، 1388
University Research
بررسی و ارزيابي عملکرد و فعاليت‌هاي شرکت‌هاي تعاوني‌ کشاورزي مرغداران ايران، 1383
شناخت و ارزيابي مقايسه‌اي سه پارک بوستان ملت، شهيد رجايي و صفه اصفهان، 1375
شناخت و بررسي انتظارات مردم از پارک در دست احداث صفه اصفهان، 1375
Projects with Industry
بررسی فعاليت‌ها و عملکرد شرکت‌هاي تعاوني‌ مرغداران استان اصفهان، 1381
ارزيابي اثرات آموزش‌هاي ارائه شده از سوي اداره تعاون استان اصفهان، 1379
تهيه و پياده­سازي سيستم سنجش رضايت­مندي پيمانكاران قراردادهاي خريد خدمات و حمل و نقل شركت فولاد مباركه، 1386
ارزيابي همكاري هاي دانشگاه صنعتي اصفهان با بخش صنعت كشور در سه بعد آموزشي پژوهشي و مشاوره اي و عوامل موثر براي بهبود كارايي اين همكاري ها، 1389

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی