For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Bahman Bahrami (89)

Grade: 
Master

نام و نام خانوادگي: بهمن بهرامي

شماره دانشجويي: 8901104

 

Email: 

 

عنوان پايان نامه: ارزیابی اثر آموزش عالی بر توانمندسازی و نقش اجتماعی دانش آموختگان کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

Thesis Title: 

 

اساتيد راهنما: دکتر امیرمظفر امیني و دكتر ابراهيمي

استاد مشاور: دكتر علي رجالي

 

تاريخ دفاع:  1391

نمره پايان نامه: 

معدل فارغ التحصيلي: 

 

چكيده پايان نامه

در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه ملی، آموزش عالی همواره بعنوان مهم‌ترین و سازنده‌ترین نهاد اجتماعی تلقی می‌شود. موسسات آموزش کشاورزی باید توانمندی‌ دانش‌آموختگان را بالا ببرند تا آنها قادر باشند با عدم قطعیت، موقعیت‌های پیچیده و نامعین و هنجارها، ارزش ها و علایق متضاد یا حداقل متنوع و گوناگون برخورد مناسب نمایند. هدف این تحقیق بررسی اثر آموزش عالی بر توانمندسازی و نقش اجتماعی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی است که به صورت مطالعه موردی از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد نمونه گیری تعداد 280 نفر تعیین شد که این تعداد نمونه‌ها از هشت رشته آبیاری، باغبانی، خاک‌شناسی، زراعت، صنایع غذایی، علوم دامی، گیاه‌پزشکی و ماشین‌های کشاورزی انتخاب گردیدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‌ای بوده که از سه بخش تخصصی، عمومی، و مدیریتی تشکیل شده بود و میزان نیاز آموزشی و توانمندی دانش‌آموختگان را ارزیابی می‌کرد. همچنین تاثیر دروس نظری دانشگاه، دروس عملی دانشگاه، آموزش‌های غیر رسمی، تجربه کاری، و مطالعات شخصی بر توانمندی دانش‌آموختگان مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید متخصص و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ(98/0) مشخص شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دانش‌آموختگان توانمندی‌ بعد تخصصی خود را در سطح زیاد ارزیابی کرده‌اند. ولی میزان توانمندی بعد عمومی و سازمانی را در حد کم مشخص شد. این نتایج نشان دهنده این است که آموزش عالی، توانمندی عمومی و سازمانی دانش-آموختگان را بهبود نداده است. دانش‌آموختگان میزان نیاز آموزشی خود را در ابعاد تخصصی، عمومی، و مدیریتی خود را در سطح زیادی ارزیابی نمودند. طبق نظر جامعه آماری پژوهش، اضافه کردن دروسی نظیر درس مدیریت نیروی انسانی، درس کارآفرینی و ایجاد اشتغال، درس حقوق و قوانین"حقوق اداری، کار..."، و درس اصول اقتصاد و مدیریت تولید از اهمیت بیشتری در ارتقاء توانمندی مدیریتی- سازمانی دانش‌آموختگان دارد. همچنین جامعه آماری مهمترین درس‌های عمومی که با آن نیاز دارند، درس‌های‌ اطلاعات لازم برای برداشت محصولات، اطلاعات لازم برای داشت محصولات، شناخت و مبارزه با بیماری‌ها و آفات گیاهان، نگهداری و انبارداری محصولات کشاورزی، و فرآوری محصولات کشاورزی معرفی کردند. دروس نظری و عملی دانشگاه بیشترین تاثیر را بر توانمندی تخصصی دانش‌آموختگان داشتند. دروس نظری دانشگاه و تجربه کاری مهم‌ترین عوامل موثر بر توانمندی عمومی دانش‌آموختگان بودند و تجربه کاری و مطالعات شخصی بیشترین سهم را در افزایش توانایی مدیریتی دانش‌آموختگان داشتند. بین توانمندی دانش‌آموختگان فارغ-التحصیل دانشگاه دولتی و آزاد اختلافی وجود نداشت همچنین بین توانمندی دانش‌آموختگان زن و مرد اختلافی مشاهده نشد ولی نیاز تخصصی دانش‌آموختگان زن و مرد متفاوت بود.

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی