For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

جايگاه تعاوني آب­بران در توسعه روستائي + pdf

جايگاه تعاوني آب­بران در توسعه روستائي

نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

کرمانشاه

1388

 

چکیده

در قرن حاضر دستیابی به آب جهت کشاورزي در دنیا به مسئل هاي کلیدي تبدیل شده است. تنگناهاي کم آبی در حال حاضر یکی از مسائل مهم جهان بشمار می رود و بخش کشاورزي به عنوان عمده ترین مصرف کننده آب باید در فکر ایجاد راهکاري جدید براي جبران کمبودها و اتخاذ تدابیر ویژه در راستاي تولید محصول بیشتر به ازاي هر واحد حجمی آب باشد. برپائی تعاونی آب بران، براي مدیریت و استفاده بهینه از آب با تاکید بر مشارکت گروه هاي ذینفع از جمله این راهکارها بوده است. بدیهی است این تشکل ها در صورت موفقیت می توانند و باید باعث کاهش فقر و در نتیجه آن، کاهش مهاجرت شوند، که هر دو را باید از جمله ي اهداف توسعه روستائی بدانیم. روش جمع آوري اطلاعات مورد نیاز این پژوهش که هدف از انجام آن بررسی جایگاه تعاونی آب بران در توسعه روستایی بوده است. به صورت مطالعه اسنادي کتابخانه اي میسر شده است. در پاسخ به پرسش محوري آن که آیا می توان از طریق ایجاد تعاونی هاي آب بران به توسعه روستایی دست یافت، به این نتیجه روشن رسیده ایم که این تعاونی ها می توانند نقشی قابل تامل در این ارتباط داشته باشند.

واژه هاي کلیدي: تعاونی هاي آب بران، توسعه روستایی، کشاورزي

 

 

همايش
ماه: 
January
سال: 
1388

ارتقاء امنیت وب با وف بومی