For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Omid Fathi (1389)

Grade: 
Master

نام و نام خانوادگي: اميد فتحي زالو آبي

شماره دانشجویی: 8905574

Email:  

 

عنوان پايان­ نامه: ارزیابی آگاهی از حکمرانی پایدار آب در فرآیند حل تعارض رودخانه زاینده‌رود

 

Thesis Title:

 

استاد راهنما: دکتر امیر مظفر امینی و دكتر علي يوسفي

استاد مشاور: دكتر علي رجالي

 

تاريخ دفاع از پايان نامه: 1391

 

چكيده پايان نامه

آب از مهمترین عوامل تولید در کشاورزی ایران است. میزان بارندگی در کشور به نحوی است که در بیشتر نواحی بدون توسل به آبیاری، فعالیت کشاورزی امکان پذیر نمی‌باشد. در حال حاضر، کمبود آب از معضلات اصلی روستاهای کشور در بخش شرب و کشاورزی است. یکی از حلقه‌های اصلی گمشده در مدیریت آب کشور، حکمرانی پایدار آب می‌باشد. حکمرانی آب به نظام‌هایی اطلاق می‌شود که در تصمیم‌گیری درباره توسعه و مدیریت منابع آب دخیل هستند. هدف از این نوشتار ارزیابی آگاهی از حکمرانی پایدار آب در فرایند حل تعارض رودخانه زاینده‌رود است.برای بررسی این مسئله پرسشنامه‌ای تهیه شد و روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید متخصص تایید گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ(871/0) مشخص شد. تعداد نمونه با استفاده از اطلاعات اولیه بدست آمده از پیش‌آزمون و قرار دادن آن در فرمول کوکران تعداد 171 نفر از تمام کشاورزان حوضه زاینده رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری که در چندین سال گذشته از آب رودخانه استفاده کرده‌اند یا در حال حاضر استفاده می‌کنند، تعیین شد. همچنین بخش دیگر جامعه آماری پژوهش متشکل از کارکنان معاونت حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی (ذی‌مدخل) دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری بودند که جداگانه از آنها کسب اطلاع گردید. عوامل موثر بر محدود شدن منابع آب مورد ارزیابی قرار گرفت که طبق نظر جامعه آماری کاهش بارش، افزایش استفاده آب در صنعت، و افزایش مصارف استان‌های دیگر مهم‌ترین اولویت‌ها ارزیابی شدند. طبق نتایج، وجود تصمیم‌گیرندگان مختلف در سراسر رودخانه، احداث کارخانه‌های مختلف در حوزه رودخانه زاینده‌رود، و احداث بیش از 7600 حلقه چاه حریمی، مهمترین عوامل انسانی به وجود آورنده تنش کنونی منطقه معرفی شدند. دیدگاه جامعه آماری در مورد رایج‌ترین روش-های حل تعارض عبارتند از: توسل به زور ، شکایت (اقامه‌ی دعوا) و تسهیل‌گری. طبق نظر جامعه آماری، شرایطی که بتوانید آزادانه نظرات خود را در آن بازگو کنند، پادرمیانی (میانجی‌گری) و مذاکره، موثرترین روش‌های حل تعارض در شرایط فعلی هستند. نتایج ارزیابی شاخص حکمرانی آب نشان داد که شرایط فعلی حکمرانی آب در منطقه ناپایدار می-باشد. بنابراین، بهبود شرایط حکمرانی آب ضروری به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: حکمرانی پایدار آب، حل تعارض، بحران آب، کمبود آب،رودخانه زاینده رود.