For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Mohammad Kolahdoozan (1388)

Grade: 
Master

نام و نام خانوادگي: محمد كلاهدوزان

شماره دانشجویی: 8805984

Email:  

 

عنوان پايان­ نامه: عوامل موثر بر میزان مصرف آب روستایی (مطالعه موردی: روستای اندلان)

 

Thesis Title:

 

استاد راهنما:  دکتر امیر مظفر امینی

استاد مشاور: دكتر مهدي بصيري

 

تاريخ دفاع از پايان نامه: 1390

 

چكيده پايان نامه

به دلیل کم بودن ریزش‌های جوی و نامناسب بو دن توزیع زمانی و مکانی آن در ایران،کشورمان با متوسط بارندگی 250 میلیمتر در سال که یک‌چهارم متوسط بارندگی جهان است، کشور خشک و نیمه خشک محسوب می‌گردد، علاوه بر این استان اصفهان با میانگین بارش حدود 120میلیمتر در سال جزء یکی از خشک‌ترین مناطق کشور به‌شمار می‌‌آید. محدودیت آب سطحی و زیر‌زمینی در مناطق مرکزی و رشد جمعیت و افزایش نیاز آبی در بخش‌های مختلف به خصوص شرب و کشاورزی موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی شده است. در این ارتباط‌ در بخش کشاورزی ، به دلیل روش نادرست آبیاری درصدزیادی از آب مورد استفاده در کشور هدر می‌رود، ا-صلاح روش آبیاری یکی از روش‌هایی است که از هدررفت آب در زمینه کشاورزی جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، آموزش روستاییان و کشاورزان با روش‌های بهینه‌آبیاری و خانگی ، نیز می‌تواند به اصلاح روش مصرف کمک کند. در این پژوهش‌ هدف اصلی، شناسایی میزان مصرف آب در مناطق روستایی(مطالعه موردی روستای اندلان) وهمچنین بررسی عوامل مرتبط بر بالا بردن بازده آب کشاورزی در روستای مورد مطالعه می‌باشد.