For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Hanif Mikaeel (1389)

Grade: 
Master

نام و نام خانوادگي: سيد حنيف ميكائيل

شماره دانشجویی: 8907954

Email: 

 

عنوان پايان­ نامه: بررسی اثرات اجرای طرح هادی روستایی بر روی روستاهای شهرستان آمل

 

Thesis Title:

 

استاد راهنما: دکتر محمد صادق ابراهیمی  و دکتر امیر مظفر امینی

استاد مشاور: دكتر علي يوسفي

 

تاريخ دفاع از پايان نامه: 1391

 

علیرغم رشد شتابان شهری و آهنگ کاهش جمعیت نقاط روستایی به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هنوز بسیاری از سکونتگاههای روستایی از نقاط فعال بوده و بخش وسیعی از جمعیت کشور را در خود جای دادند. حفظ قابلیتهای این نقاط در نگهداشت جمعیت و تداوم فعالیت آنها منوط به فراهم‌سازی زیرساختهای تولید و خدمات و مهیا نمودن شرایط مناسب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی فضاهای مذکور است که تحقق آن نیازمند به نگرش و برنامه‌ریزی فرابخشی در حوزه روستایی است. یکی از ابزارهایی که شرایط مناسب تر فوق‌الذکر را در نقاط روستایی فراهم می‌سازد ساماندهی فضایی- کالبدی این نقاط است که با تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی زمینه‌های تحقق آن فراهم می‌شود.