For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Foroogh Fatahi (1390)

Grade: 
Master

نام و نام خانوادگي: فروغ فتاحي نافچي

شماره دانشجویی: 9010204

Email: forugh90@gmail.com

 

عنوان پايان ­نامه: شناخت و ارزیابی جایگاه ورزش در زندگی زنان روستایی شهرستان اصفهان و عوامل موثر در توسعه آن

 

استاد راهنما: دكتر علي يوسفي و دكتر امير مظفر اميني 

استاد مشاور: دكتر علي رجالي

 

تاريخ دفاع از پايان نامه: 1392

 

پیشرفت تکنولوژی بر زندگی بشر آثار متفاوتی داشته‌است که زندگی ماشینی یکی از پیامدهای آن می‌باشد که در کنار مزایای متعدد آن نظیر افزایش اوقات فراغت و سبُک‌شدن کارهای روزمره، مشکلاتی نظیر کم‌تحرکی به دنبال داشته که دارای آثار منفی بر سلامتی جامعه می‌باشد. زنان نیز پیوسته در معرض آسیب‌های جدی ناشی از کم‌تحرکی و عدم فعالیت بدنی قرار دارند. هدف این نوشتار، شناخت و ارزیابی جایگاه ورزش بر زندگی بانوان روستایی شهرستان اصفهان و سنجش عوامل محدود کننده آن بر مبنای مدل ساختاری غلبه بر محدودیت‌های اوقات فراغت با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری می-باشد. حجم نمونه از جامعه‌ی آماری پژوهش که زنان روستایی ساکن در روستاهای شهرستان اصفهان می‌باشند، بر اساس بلوک‌بندی جغرافیایی با هدف توزیع متناسب، 224 نفر تعیین شد و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه ساخت‌یافته و مصاحبه حضوری جمع آوری گرید. نتایج حاکی از آن است که ورزش زنان روستایی از جایگاه مناسبی برخوردار نمی‌باشد و محدودیت‌های اوقات فراغت، انگیزه‌ی افراد و میزان غلبه بر محدودیت‌های اوقات فراغت بر مشارکت ورزشی آنان اثر می-گذارد.