For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Atie Sandoghi (1390)

Grade: 
Master

نام و نام خانوادگي: عطيه صندوقي

شماره دانشجویی: 9008934

Email: blackwhite6728@yahoo.com

 

عنوان پايان ­نامه: ارزيابي سطح آْگاهي توليدكنندگان و مصرف كنندگان خيار  و گوجه گلخانه اي از محصول سالم و سنجش اثر آن در تصميم گيري آنها

 

Thesis Title: Assessment of awareness among greenhouse owners producing of Cucumber and Tomato and consumers regarding the health quality of these products in county Isfahan

 

استاد راهنما: دكتر امير مظفر اميني و دكتر علي يوسفي

استاد مشاور: دكتر علي رجالي

 

تاريخ دفاع از پايان نامه: 1392

 

به دنبال افزایش جهانی جمعیت طی قرن بیستم، سامانه‌های کشاورزی بیش از پیش به نهاده‌ها و عملیات خارجی برای تولید محصولات غذایی، جهت تأمین امنیت غذایی متکی شده‌اند. هرچند عملکرد بسیاری از محصولات زراعی طی این دوره به شکل چشمگیری افزایش یافته است، اما رهیافت رایج مبتنی بر توسعه با ابزار فناوری‌های نوین در بسیاری از موارد، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، باعث بروز پیامدهای نامطلوب بوم‌شناختی، فنی، اقتصادی و اجتماعی شده است. در ایران نیز کشاورزی رایج مشکلات زیادی همچون اتلاف و خسارت به محیط زیست و منابع، تخریب زیستگاه‌های اکولوژیک، مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها، افزایش ضایعات محصولات کشاورزی و ... بوجود آورده است. در این راستا، کشاورزی ارگانیک، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم‌های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی این پژوهش، بررسی سطح آگاهی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خیار و گوجه گلخانه‌ای از محصول سالم و سنجش اثر آن بر تصمیم‌گیری آن‌ها در شهرستان اصفهان می‌باشد